Wczytywanie...
System zamawiania jedzenia restauracja.online

Zapraszamy do składania zamówień online.

Regulamin restauracji Hokano Sushi

 • Niniejszy regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy restauracją Hokano Sushi
  • Dane firmy
  • Nazwa firmy: Hokano Sushi KARYNA IHNATOVA
  • NIP: 5361962243
  • Adres: Grudzie , 05-119 Legionowo PL
  • http:
  • Adres Restauracji: Grudzie 18, 05-119 Legionowo
  • tel: 570106045
  • e-mail: hokanosushi@wp.pl
  zwaną dalej Restauracją, a Konsumentami.
 • System zamawiania online dostarczony przez firmę Stronex.pl, e-mail: bok@stronex.pl, zwanej dalej Operatorem, której przysługują prawa do Systemu zamawiania restauracja.online oraz zamawiaj.online, Operator pełni rolę pośrednika w zawieraniu Umów pomiędzy Restauracją a Konsumentami.
Postanowienia Ogólne
 • Regulamin restauracji Hokano Sushi ma zastosowanie do Usług świadczonych przez Restaurację, za które Restauracja ponosi całkowitą odpowiedzialność. Korzystanie z Systemu zamawiania przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), które to odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu. Operator nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.
Prawa i obowiązki Restauracji
 • Wszelkie dane dotyczące Oferty, Danych restauracji, terminów rezerwacji stolika, Promocji, czasu pracy, cen, czasów przygotowania zamówienia przez Restaurację, czasów dostawy zamówienia przez Dostawcę itp. są definiowane przez Restaurację poprzez Konto restauracji i przez Dostawcę poprzez Konto dostawcy w Panelu zarządzania. Restauracja i Dostawca ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dane wprowadzane w Panelu zarządzania, w szczególności definiowanie Oferty, zakresu i czasu pracy i dostaw.
 • Restauracja zobowiązuje się do utworzenia i aktualizowania Oferty Restauracji poprzez Panel zarządzania dostępny w ramach Systemu Zamawiania z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych, zasad pisowni języka polskiego i w sposób rzetelny.
 • Restauracja zobowiązuje się do przestrzegania zasad zdefiniowanych w niniejszej umowie, w szczególności nie narażania Operatora na utratę dobrego imienia lub utraty mienia w jakiejkolwiek postaci.
 • Restauracja zobowiązuje się do aktualizacji Danych restauracji i Oferty.
 • Prawa i obowiązki Konsumenta zostały szczegółowo opisane w Regulamin świadczenia usług na rzecz Konsumentów.
Reklamacje
 • Konsumenci mogą składać reklamacje dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy i/lub Rezerwacji bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Systemie zamawiania. W przypadku zgłoszenia reklamacji Operator może odgrywać rolę mediatora.
 • W przypadku reklamacji Konsumenta dotyczącej Usług i/lub Rezerwacji, reklamacja winna być przekazana do Restauracji za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej na adres e-mail: hokanosushi@wp.pl
  • poczty tradycyjnej na adres Restauracji
 • Po otrzymaniu przez Restaurację reklamacji, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Restauracja potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

Regulamin świadczenia usług na rzecz Konsumentów

Definicje
 • System zamawiania - serwis internetowy dostępny pod adresem https://zamawiaj.online, https://dowolna-nazwa.zamawiaj.online, https://dowolna-nazwa.restauracja.online lub dostępny za pośrednictwem aplikacji mobilnej, poprzez który Operator świadczy Konsumentom drogą elektroniczną usługi opisane w Regulaminie. System zamawiania zawiera zakres funkcjonalności pozwalających na publikację Danych restauracji, jej Oferty, oraz składanie Zamówienia w Restauracji.
 • Operator - firma Stronex.pl z siedzibą w Polsce, 26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Łyżwy 23 o numerze identyfikacyjnym NIP: PL 6631635449, REGON 260039466, https://stronex.pl, e-mail: bok@stronex.pl, będąca właścicielem i administratorem technicznym platform zamawiania Restauracja.online i Zamawiaj.online.
 • Konsument - osoba fizyczna lub firma dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca za pośrednictwem Operatora Zamówienie w Restauracji poprzez System zamawiania.
 • Restauracja - podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowujący dania, napoje i produkty, korzystający z usług świadczonych przez Operatora na podstawie odrębnej umowy z wyszczególnieniem Tabeli opłat.
 • Dostawca - podmiot, pracownik Restauracji lub osoba prywatna oferująca usługi w zakresie dostawy Zamówienia z Restauracji do Konsumenta, korzystający z usług świadczonych przez Operatora na podstawie odrębnej umowy. Współpraca Dostawcy z Restauracją odbywa się na podstawie Kontraktu.
 • Gość - osoba fizyczna korzystająca z Systemu zamawiania nieposiadająca loginu i hasła, pozostająca anonimowa.
 • Użytkownik - osoba fizyczna zalogowana do Systemu zamawiania, posiadająca login w formie email lub numeru telefonu oraz hasło dostępowe bądź logująca się za pomocą mechanizm logowania R poprzez swoje konto na platformie Facebook lub Google.
 • Umowa - stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.
 • Umowa rezerwacji - stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania na Rezerwację stolika, dotyczący jej realizacji w lokalu Restauracji.
 • Umowa dostawy - stosunek prawny zawarty pomiędzy Restauracją a Dostawcą na podstawie zawartego Kontraktu, dotyczący realizacji Usługi dostawy. Realizacja umowy dostawy polega na odebraniu Zamówienia w określonym w Zamówieniu terminie spod adresu Restauracji i dostarczenie go do Konsumenta, pod wskazany w Zamówieniu adres dostawy, w czasie zadeklarowanym w Kontrakcie.
 • Regulamin - zakres praw i obowiązków oraz zasady świadczenia Usług przez Operatora na rzecz Konsumentów poprzez System zamawiania, dostępny pod adresem https://zamawiaj.online/regulamin lub [domena-restauracji]/regulamin w przypadku stron Restauracji użytkujących System zamawiania restauracja.online.
 • Oferta - asortyment produktów i usług, w szczególności lista dan i napojów oraz możliwość rezerwacji stolika, oferowanych przez Restauracje, które mogą być zamówione przez Konsumenta w Systemie zamawiania.
 • Zamówienie - oświadczenie woli składane Restauracji przez Konsumenta za pośrednictwem Systemu zamawiania, na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy. W ramach zamówienia Konsument wskazuje jedno lub więcej dań będących w Ofercie Restauracji ze wskazaniem ewentualnych dodatków (możliwy wybór wielu) i wariantu (wybór jednego z wielu). Konsument, składając Zamówienie zatwierdza Regulamin i tym samym zobowiązuje się do odbioru Zamówienia i zapłaty w kwocie wyszczególnionej w składanym Zamówieniu.
 • Zamówienie na wynos - Zamówienie, w którym Konsument deklaruje odbiór Zamówienia we własnym zakresie w Restauracji w określonym w Zamówieniu terminie.
 • Zamówienie z dostawą - Zamówienie, w którym Konsument deklaruje odbiór zamówienia pod wskazanym adresem w określonym w Zamówieniu terminie.
 • Zamówienie na miejscu - Zamówienie, w którym Konsument deklaruje skonsumowanie posiłków lub napojów wyszczególnionych w Zamówieniu na miejscu przy zadeklarowanym stoliku w określonym w Zamówieniu terminie.
 • Zamówienie room service - Zamówienie, w którym Konsument deklaruje odbiór Zamówienia we wskazanych pokoju hotelowym w określonym w Zamówieniu terminie.
 • Zamówienie w punkcie odbioru - Zamówienie, w którym Konsument deklaruje odbiór Zamówienia we wskazanym punkcie odbioru w określonym w Zamówieniu terminie.
 • Rezerwacja stolika - oświadczenie woli składane Restauracji przez Konsumenta za pośrednictwem Systemu zamawiania, na wybraną przez niego Ofertę w zakresie rezerwacji miejsca w Restauracji i deklaracji skorzystania z usług Restauracji w jej lokalu w określonym terminie i czasie składane na określoną ilość osób, skutkujące zawarciem Umowy rezerwacji.
 • Kontrakt - oświadczenie woli składane Dostawcy przez Restaurację za pośrednictwem Systemu zamawiania, na świadczenie usług w zakresie dostarczania Zamówień z Restauracji do Konsumentów, skutkujące zawarciem stosunku prawnego pomiędzy Restauracją a Dostawcą na podstawie Danych kontraktu dotyczących obszaru i kosztów dostawy. W ramach zawartego Kontraktu Dostawca zobowiązuje się świadczyć Restauracji Usługę dostawy zgodnie z zasadami deklarowanymi w Kontrakcie.
 • Dane kontraktu - lista miejscowości i ulic lub stref określonych poprzez odległość od lokalu w km lub obszarów zdefiniowanych jako kształty rysowane na mapie przy użyciu dedykowanych narzędzi Google wraz z wyszczególnionym czasem i ceną dostawy zadeklarowana przez Dostawcę, stanowiąca ofertę dla Restauracji, z możliwością zawarcia Kontraktu i rozpoczęcia współpracy. System zamawiania pozwala na zawarcie kontraktu z Dostawcą wewnętrznym (Restauracja i Dostawca to ten sam podmiot) lub zewnętrznym (Dostawca i Restauracja to dwa różne podmioty). W przypadku dostawcy zewnętrznego Operator zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty w kwotach wyszczególnionych w Tabeli opłat.
 • Usługa dostawy - oświadczenie woli składane Dostawcy przez Restaurację za pośrednictwem Systemu zamawiania, na podstawie zawartego Kontraktu, skutkujące zawarciem Umowy. W ramach Usługi dostawy Restauracja wskazuje adres i termin odbioru Zamówienia oraz miejsce Dostawy Zamówienia. System zamawiania dostarcza funkcjonalności umożliwiające przepływ informacji pomiędzy Konsumentem, Restauracja i Dostawcą w zakresie niezbędnym do zrealizowania Zamówienia. Operator nie odpowiada za prawidłowe wywiązanie się z Kontraktu, nie jest bowiem jego stroną.
 • Tabela opłat - zbiór wszystkich opłat i prowizji za korzystanie z Systemu zamówień, opłacanych na rzecz Operatora.
 • Panel zarządzania - zbiór funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu do Systemu zamawiania. Panel pozwala między innymi na tworzenie i publikacje Oferty poprzez zarządzanie Menu restauracji, zarządzanie Promocjami, przeglądanie Zamówień i Rezerwacji, definiowanie czasów przygotowania zamówienia, czasów dostawy zamówień, definiowanie obszaru dostawy i jej kosztów przez Dostawców, zawieranie Kontraktów, dostęp do podsumowania sprzedaży i kosztów użytkowania Systemu zamawiania. Wszelkie wpisy są dokonywane na wyłączna odpowiedzialność Użytkownika.
 • Panel dla obsługi - zbiór funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu do aplikacji Aktiv panel. Panel pozwala na odbieranie Zamówień, zmianę statusu Zamówień, zmianę widoczności dań na Stronie Restauracji, wydłużanie czasu realizacji Zamówień lub tymczasowe zawieszanie przyjmowania Zamówień. Dane logowania do Panelu dla obsługi definiowane są w ramach Konta Restauracji.
 • Dane Restauracji - informacje dotyczące Restauracji, w tym, między innymi, oferta restauracji, godziny pracy restauracji, dane podmiotu będącego właścicielem Restauracji i dane kontaktowe, informacje ogólne, asortyment produktów (dania, dodatki do dań i napoje), ceny poszczególnych produktów (z VAT), logotyp, grafika, obszar dostawy, koszty dostawy oraz minimalne kwoty Zamówienia.
 • Dane Dostawcy - informacje dotyczące Dostawcy, w tym, między innymi, dane Dostawcy i dane kontaktowe, informacje ogólne, obszar dostawy z wyszczególnieniem miejscowości i ulic dostawy, koszt dostawy, czas realizacji dostawy oraz godziny pracy Dostawcy.
 • Strona restauracji - część Systemu zamawiania z wydzielonym adresem w formie https://[nazwa-restauracji].zamawiaj.online lub https://[nazwa-restauracji].restauracja.online lub http://[dowolna-domena-restauracji], w ramach której znajduje się odizolowana od reszty Systemu zamawiania Oferta jednej określonej Restauracji.
 • Interaktywne menu - Strona restauracji umieszczona w formie wtyczki w treści prywatnej strony Restauracji, pod prywatną domeną Restauracji wraz z mechanizmem pozwalającym na jej publikacje w ramach wskazanej domeny.
 • Konto restauracji - Panel zarządzania dostępny dla Użytkownika Systemu zamawiania typu Restauracja zawierający zestaw funkcjonalności w zakresie edycji Oferty, zawierania Kontraktów z Dostawcami, przeglądania listy Zamówień, listy Rezerwacji, definiowania czasu pracy Restauracji, czasu dostawy Zamówienia, kosztów dostawy Zamówienia oraz umożliwiający edycję Danych restauracji.
 • Konto dostawcy - Panel zarządzania dostępny dla Użytkownika Systemu zamawiania typu Dostawca zawierający zestaw funkcjonalności między innymi w zakresie definiowania Kontraktów dla Restauracji, przeglądania listy Zamówień, definiowanie obszaru dostawy Zamówienia (miejscowości i ulice, obszary, strefy), cen dostawy Zamówienia oraz czasu dostawy Zamówienia oraz umożliwiający edycję Danych dostawcy.
 • Promocja - zniżka ceny na wybrane produkty z Oferty. W Systemie zamawiania Restauracja ma możliwość definiowania promocji stałych (stały upust na wszystkie produkty, może być inny w przypadku Zamówienia z dostawą i Zamówienia na wynos), promocji czasowych Happy hours (promocje dostępne w określonych godzinach w określone dni), promocji Do zamówienia (możliwość konfiguracji wielu rodzajów promocji kwotowych, procentowych, do wskazanych typów zamówień, po spełnieniu określonych parametrów, generowanie kodów rabatowych itd.).
 • Usługi - czynności oferowane Konsumentowi przez Operatora za pośrednictwem Systemu zamawiania, w szczególności: publikacja Oferty i Danych restauracji, pośredniczenie przy zawieraniu Umów oraz Umów rezerwacji w tym przekazywanie Zamówień do właściwej Restauracji, umożliwienie dodawania ocen, komentarzy i opinii na temat poszczególnych Restauracji, uiszczania online opłat tytułem realizacji Umów na rzecz Restauracji (obsługa płatności).
 • Święta - wybrane dni w roku, dla których harmonogram pracy Restauracji i Dostawcy oraz stawki/opłaty są odrębnie definiowane w Systemie zamawiania. Kalendarz świąt jest definiowany przez Operatora.
Postanowienia Ogólne
 • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Operatora, za które to ponosi on odpowiedzialność. Korzystanie z Systemu zamawiania przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), które to odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu. Operator nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.
 • Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Konsumentów, a wchodzące w zakres niniejszych Regulaminu mają charakter bezpłatny.
Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną
 • Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Operatora, następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta z Systemu zamawiania, co oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 • Konsumenci mogą użytkować System zamawiania w ramach konta Gość lub po uprzednim zarejestrowaniu i utworzenia konta jako Użytkownicy zarejestrowani.
 • Usunięcie konta Użytkownika danego Konsumenta następuje na skutek wniosku złożonego przez niego w formie pisemnej na adres 26-110 Skarżysku-Kamienna, ul. Łyżwy 23, za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@zamawiaj.online lub też formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://zamawiaj.online/kontakt najpóźniej po upływie miesiąca od dnia jego otrzymania zgłoszenia przez Operatora.
 • W ramach korzystania z Systemu zamawiania zabrania się:
  • podawania danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa i/lub stabilności Systemu zamawiania,
  • jakichkolwiek działań naruszających dobra Operatora lub osób trzecich, w szczególności Restauracji,
  • wprowadzania informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, faszyzmu, nacjonalizmu, propagujących przemoc.
 • Korzystając z Systemu zamawiania Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
 • Zakazane jest korzystanie przez Konsumentów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający interesy Operatora. W szczególności zabrania się wszelkich czynności, które mogłyby narazić Operatora na jakąkolwiek szkodę majątkową.
 • Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Systemie zamawiania i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części. Zabrania się kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w Internecie i innych formy korzystania z treści umieszczonych w Systemie zamawiania.
 • Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Systemie zamawiania są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 • Operator ma prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika danego Konsumenta, w sytuacji naruszania przez niego postanowień niniejszych Regulaminu, w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen Restauracji, dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w ust. 9 lub/i podania nieprawdziwych/fałszywych danych.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej.
Oferta
 • Restauracja samodzielnie publikuje Ofertę, godziny pracy, czas i koszt dostaw oraz decyduje o możliwości Rezerwacji stolika poprzez Panel zarządzania w Systemie zamawiania i ponosi całkowitą odpowiedzialność za te informacje.
 • Restauracja może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Konsument ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, zaleca się kontakt z Restauracją przed złożeniem Zamówienia, w celu uzyskania informacji o możliwych alergenach.
 • Oferty i informacje zamieszczone w Systemie zamawiania nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 • Promocje na wybrane produkty mają charakter tymczasowy i mogą ulegać zmianie w zależności od dnia tygodnia i godziny Zamówienia. Promocje są definiowane przez Restauracje.
Zamówienie i Umowa
 • Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” lub „Finalizuj zamówienie”. Konsument niezwłocznie po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracji lub formularzu zamawiania.
 • Umowa może być prawidłowo wykonana przez Restaurację wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, które zostały przekazane lub wymienione Operatorowi lub Restauracji.
 • W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio z Restauracją za pomocą danych kontaktowych podanych w Systemie zamawiania oraz potwierdzeniu Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, Konsument zobowiązuje się być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej zarówno dla Restauracji, jak i Operatora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
 • Złożenie Zamówienia z dostawą, zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru Zamówienia o wskazanej godzinie i pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy. Godzina oraz adres dostawy znajdują się w podsumowaniu Zamówienia.
 • Złożenie Zamówienia na wynos zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru zamówienia o wskazanej godzinie w Restauracji. Godzina oraz adres Restauracji znajdują się w podsumowaniu Zamówienia.
 • Złożenie Zamówienia na miejscu, zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru Zamówienia o wskazanej godzinie w lokalu restauracji, przy wskazanym w zamówieniu stoliku. Godzina oraz numer stolika znajdują się w podsumowaniu Zamówienia.
 • Złożenie Zamówienia typu room service, zobowiązuje Konsumenta do osobistego odbioru Zamówienia o wskazanej godzinie we wskazanym przy składaniu Zamówienia pokoju hotelowym. Godzina oraz numer pokoju znajdują się w podsumowaniu Zamówienia.
 • W momencie dostarczenia Zamówienia Restauracja może poprosić o dokument tożsamości, jeśli Zamówienie obejmuje produkty alkoholowe lub inne produkty z ograniczeniem wiekowym. Jeśli Konsument nie jest w stanie wylegitymować się odpowiednio lub nie spełnia minimalnych wymogów wiekowych, Restauracja odmówi dostarczenia odpowiednich produktów Konsumentowi, co nie zwalnia Konsumenta z poniesienia kosztów Zamówienia.
Rezerwacja stolika
 • Rezerwacja stolika jest możliwa tylko w Restauracjach, które zadeklarowały taką możliwość.
 • Konsument niezwłocznie po wypełnieniu formularza rezerwacji otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracji lub formularzu rezerwacji. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji nie oznacza jej zatwierdzenia.
 • Rezerwacja staje się wiążąca dopiero po jej akceptacji przez Restaurację.
 • W przypadku, gdy Konsument dokonuje Rezerwacji w momencie gdy Restauracja jest czynna, potwierdzenie Rezerwacji zostaje przesłane w ciągu maksymalnie 15 minut. W przypadku braku reakcji Restauracji na zgłoszoną Rezerwację zostanie wygenerowany alert SMS o rezerwacji oczekującej na potwierdzenie, Konsument zostanie poinformowany o braku potwierdzenia przez Restaurację.
 • W sytuacji, gdy Rezerwacja jest dokonywana w momencie kiedy Restauracja jest nieczynna, potwierdzenie Rezerwacji zostanie przesłane niezwłocznie po otwarciu Restauracji. Konsument jest wówczas poinformowany o dłuższym terminie oczekiwania na potwierdzenie w Potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji.
 • Po złożeniu Rezerwacji stolika, Konsument zobowiązuje się skorzystać z usług Restauracji w wybranym w Rezerwacji terminie.
Odstąpienie od Umowy
 • Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez poszczególne Restauracje produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 • Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
  • zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  • przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy,
  • dezaktualizacji zamieszczonej w Systemie zamawiania Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Restaurację.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą.
 • W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy, w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w Restauracji w celu odebrania zamówienia, Operator jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.
 • Operator jest uprawniony do odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności.
 • W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Operator powiadomi o tym fakcie odpowiednie organy ścigania.
Płatność
 • W momencie zawarcia Umowy po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji w kwocie wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu kwota stanowi całkowitą cenę, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 • Konsument może dokonać płatności za pośrednictwem dostępnych w Systemie zamawiania opcji płatności.
 • Dostępne opcje płatności wynikają z indywidualnych ustaleń Restauracji. Konsument jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty w Systemie zamawiania podczas składania Zamówienia w danej Restauracji i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia.
 • W przypadku płatności online zwrot płatności jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Operatora informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy.
 • Restauracja upoważniła Operatora do akceptacji w jej imieniu płatności online dokonywanych przez Konsumentów.
 • W przypadku płatności realizowanych przez Przelewy24.pl operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • W przypadku płatności realizowanych przez PayU.pl podmiotem świadczącym Usługę na rzecz jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 7792308495.
Zamieszczanie Wpisów
 • Operator może umożliwić Konsumentom dokonywanie ocen wykonania Umów przez poszczególne Restauracje w szczególności poprzez możliwość przyznawania im gwiazdek i/lub wystawianie komentarzy.
 • Operator jest upoważniony, lecz nie zobowiązany, do ujawnienia ocen, o których mowa w powyższych ustępach wszystkim użytkownikom Systemu zamawiania. Operator ma możliwość usuwania wystawionych ocen.
Newsletter
 • Konsument może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę pod adresem wskazanym w mailu potwierdzającym zgłoszenie i wiadomościach newslettera.
Dane osobowe
 • Operator przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta w zakresie niezbędnym do realizacji Usług i Rezerwacji. Zasady przetwarzania danych zostały opisane w polityce prywatności https://zamawiaj.online/polityka-prywatnosci.
 • Konsument wyraża zgodę na przekazanie danych niezbędnych do realizacji Usługi i/lub Rezerwacji do Restauracji i Dostawcy.
Inne
 • Do wykonywania Usług świadczonych przez Operatora na rzecz Konsumentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
 • Wszelkie spory pomiędzy Operatorem a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez Operatora będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny (arbitrażowy) miejscowo właściwy dla siedziby firmy Operatora.